088- 5753000

Kwaliteit

Zo werkt Zozijn aan kwaliteit

Kwaliteit bij Zozijn draait om kwaliteit van leven, elke dag. We streven ernaar dat iedereen die wij ondersteunen zich gezien en gehoord voelt en zo tot bloei kan komen.

We werken volgens het Kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Kern daarvan zijn de zogenoemde bouwstenen:

bouwsteen 1: kwaliteit bij de individuele cliënt
bouwsteen 2: inzicht in cliëntervaringen
bouwsteen 3: reflectie in teams

 

 • De cliënt
  kwaliteit bij de individuele persoon

Allereerst willen we iemand goed (leren) kennen. Met de cliënt en/of familie praten we over wat belangrijk voor iemand is en wat de wensen, behoeften en risico's zijn. Deze informatie leggen we vast in het zorgplan en we bespreken de voortgang regelmatig. In de dagelijkse praktijk sluiten we aan bij wat een cliënt van ons vraagt, vanuit een gelijkwaardige dialoog, dat is onze grondhouding.

Voor diagnostiek en behandeling hebben we ruime expertise in huis, juist ook voor mensen met complexe ondersteunings- of zorgvragen. Onze methodiek-zorgprogramma's helpen medewerkers stap voor stap bij het goed leren kennen van een cliënt en het kiezen en uitvoeren van de best mogelijke ondersteuning en behandeling. Naar de effecten van deze zorgprogramma's laten we wetenschappelijk onderzoek door hogeschool Saxion. 

 

 • Clientervaringen
  inzichten van het geheel van cliënten

Customeyes, een onafhankelijk bureau, houdt regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder cliënten en familieleden. Daarnaast voeren we interne auditgesprekken met medewerkers. De uitkomsten van deze onderzoeken en gesprekken gebruiken we om verbeteringen door te voeren.

Op basis van o.a. medewerkers- en cliëntervaringen hebben we handboek-zorgprogramma's ontwikkeld. Dit zijn hulpmiddelen voor medewerkers bij de ondersteuning van:

 • ouder wordende cliënten
 • mensen met een licht verstandelijke beperking
 • mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • kinderen en jeugdigen (in ontwikkeling)

We werken methodisch, volgens heldere afspraken die te vinden zijn in ons Kwaliteitshandboek.

 

 • De teams
  zelfreflectie in zorgteams

Dit jaar werken we uit hoe we zelfreflectie in teams structureel vorm gaan geven.

Zelfreflectie in teams gebeurt op dit moment op initiatief van teams zelf. Zij krijgen daarbij ondersteuning van teamcoaches. Als een team een ethisch dilemma ervaart rondom een cliënt, kunnen zij een moreel beraad aanvragen.

Zozijn ontwikkelt in overleg met managers en medewerkers cursussen en opleidingen, onder andere over oplossingsgericht werken, medicatie en presentie. Het bureau Effectory voert onder medewerkers periodiek een tevredenheidsmeting uit.

 

Kwaliteit in jaarverslag

We werken met een kwaliteitssysteem om de kritische processen te beheersen. Op alle niveaus in de organisatie voeren we risico-inventarisaties uit en evaluaties, analyseren we klachten, incidenten en calamiteiten en gebruiken de resultaten voor verbetering. Zozijn heeft een HKZ certificaat waarmee het kwaliteitssysteem wordt getoetst.

Het bestuur van Zozijn maakt in het jaarverslag inzichtelijk hoe het ervoor staat met de kwaliteit van onze zorg en welke aandachtspunten er zijn voor de komende periode.

 

Op deze manier werken we aan de invulling van kwaliteit, zoals beschreven door de Centrale Verwantenraad:

'Goede zorg is:

 • zorg vanuit de voorgenomen grondhouding
 • zorg conform de afgesproken methodieken en zorgplannen
 • zorg gebaseerd op ervaren gezondheid, welbevinden en veiligheid'

 

 

HKZ-2016

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp